Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Malersektionens vedtægter

Gældende udgave 20. marts 2015

Navn og hjemsted
§ 1
Sektionens navn er Malersektionen under Dansk Byggeri og med binavn, Dansk Byggeri Mal.
Sektionens hjemsted er Københavns Kommune

 

Formål
§ 2

Sektionens formål er:

 • at samle virksomheder, der udøver virksomhed indenfor malerområdet, herunder bygningsmaling, skiltemaling, tagmaling, farvehandel, samt virksomheder med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold
 • at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til malerfagets specielle forhold fx prislister/overenskomster og arbejdsmiljø
 • at styrke det kollegiale sammenhold
 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

 

Medlemsforhold
§ 3
Sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af Dansk Byggeri.Enhver virksomhed, der beskæftiger sig med forretningsområder inden for de i § 2 nævnte, kan optages i sektionen.

Det er muligt for en medlemsvirksomhed at være medlem af sektionen med en del af virksomheden. Medlemsvirksomheden forpligtes til én gang årligt, til Dansk Byggeri at oplyse om andelen af virksomhedens lønsum, som er tilknyttet malersektionen  

Som medlem af sektionen kan ligeledes optages landsforeninger inden for de i § 2 nævnte forretningsområder.

Anmodning om optagelse i sektionen rettes skriftligt til Dansk Byggeri.

Optagelse i malersektionen skal godkendes af malersektionens bestyrelse. I tilfælde af afslag kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen kan godtages.

Medlemsvirksomheden repræsenteres i sektionen af personmedlemmer i Dansk Byggeri.

Udmeldelse af Malersektionen skal ske skriftligt til Dansk Byggeri Malersektion med seks måneders varsel til en 1. juli.

Betingelserne følger i øvrigt Dansk Byggeris vedtægter § 6.

 

Ophør
§ 4

Regler vedrørende udmeldelse og ophør følger de regler der gælder for Dansk Byggeri.

Sektionen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter regler fastsat af bestyrelsen og Dansk Byggeri. Medlemskabets ophør - uanset årsagen - medfører ikke, at medlemmet har krav på nogen andel af sektionens formue.

 

Eksklusion
§ 5
Regler vedrørende eksklusion af sektionen, følger de regler der gælder for Dansk Byggeri.

 

Kontingent
§ 6

Medlemmet betaler til sektionen et kontingent, som fastsættes på sektionens generalforsamling.

 

Bestyrelsen
§ 7
Bestyrelsens opgave er at varetage sektionens interesser.

Bestyrelsen består af formanden og fem – syv øvrige medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert andet år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i sektionen. Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens liste.

Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Det er muligt for medlemmerne af sektionen at opstille en alternativ bestyrelsesliste senest 20 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at tre medlemmer vælges på lige år og to vælges på ulige år. Første valgperioder fremgår af overgangsbestemmelserne.

Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer har varigt forfald, kan bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed supplere sig med op til to medlemmer indtil den førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere to medlemmer for et år ad gangen med henblik på at sikre repræsentation for særlige interesser fx Landsforeninger.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

Bestyrelsen administrerer sektionen og sektionens midler på baggrund af samarbejdsaftale med Dansk Byggeri.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Sektionen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke sektionens medlemmer nogen personlig hæftelse. Ej heller påhviler der Dansk Byggeri nogen hæftelse.

Formanden tegner foreningen. Ved formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Spærreregel, aldersgrænse, genvalg, diæter m. v.
§ 8

En person der vælges til sektionsbestyrelsen, skal være personmedlem af Dansk Byggeri, og må ikke være ude af rådighed over sit bo.

Genvalg kan finde sted tre valgperioder og efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen yderligere et år.

Sektionsformandens valgbarhedsperiode berøres ikke af tidligere medlemskab af bestyrelsen.

Afgår et bestyrelsesmedlem- og uanset årsag- tidligere end to år efter sit valg, vælges efterfølgeren for den resterende del af en toårig periode.

Honorarer, diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af sektionens valgte organer fastsættes af generalforsamlingen.

 

Regnskab og revision
§ 9
Regnskabsåret er kalenderåret.

Opkrævning af kontingent og bogføring foretages af Dansk Byggeri.

Blandt sektionens medlemmer vælges 2 revisorer. De 2 revisorer foretager hvert år revision af sektionens regnskab inden det fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Første gang vælges en revisor for 1 år og en revisor for 2 år.

 

Generalforsamling
§ 10
Generalforsamlingen er sektionens højeste myndighed.

Sektionens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Alle medlemmer af sektionen har adgang til generalforsamlingen. I tilknytning til generalforsamlingen afholdes normalt et fagligt arrangement.

Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemsvirksomheder, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmer til generalforsamlingen fordeles på følgende måde: Hver medlemsvirksomhed har en stemme. Derudover tildeles den enkelte virksomhed en stemme hver gang virksomheden passerer en mio. i lønsum placeret i sektionen. Antallet af stemmer opgøres hvert år senest 1. oktober og beregnes på grundlag af de fire foregående kvartalers lønsum. En virksomheds stemmer kan bæres af en ledende medarbejder, ved fuldmagt fra virksomheden.

Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved fuldmagt, idet  intet medlem dog kan råde over mere end en fuldmagt.

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af sektionsbestyrelsen med mindst 28 dages varsel. Dagsorden til generalforsamlingen skal meddeles ved indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt til sektionsbestyrelsen/sekretariatet senest 20 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal bringes til medlemmernes kendskab senest 10 dage før generalforsamlingen.

Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Forslag om vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Eventuel eksklusion af et medlem skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 15 procent af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemnerne. Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, kan ikke ske samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

På hvert års ordinære generalforsamling foretages:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om sektionens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand hvert andet år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab
 8. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter.    
 9. Eventuelt.

 

 

Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Dansk Byggeri
§ 11
Repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på generalforsamlingen i sektionen.

Formanden og næstformanden for sektionen er fødte repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Såfremt næstformanden på generalforsamlingen er valgt til Dansk Byggeris repræsentantskab, kan bestyrelsen udpege et medlem til Dansk Byggeris repræsentantskab, som erstatning for næstformandens fødte plads.

Øvrige repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på baggrund af valglister, som bestyrelsen udsender sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i sektionen. Det er muligt for medlemmerne af sektionen at opstille modlister senest 20 dage før generalforsamlingen.

 

Sektionens amtskontakt
§ 12
Sektionsbestyrelsen indkalder en gang årligt til møde med deltagelse af sektionsbestyrelsen, medlemmer af sektionen valgt til områdebestyrelserne samt andre tillidsfolk.

Formålet med afholdelse af mødet er at sikre, at medlemmer af områdebestyrelserne og andre tillidsfolk, kan udføre det faglige og foreningsmæssige arbejde i områderne.

På det årlige møde tilrettelægges det faglige og politiske arbejde i områderne.

Medlemmer af områdebestyrelserne kan ligeledes i samarbejde med sekretariatet for malersektionen, afholde faglige arrangementer, møder eller kurser der kan bringe dem den fornødne viden så de kan repræsentere malersektionen i lokale faglige anliggender, samt udøve regional fagpolitik i samarbejde med bestyrelsen for malersektionen.

 

Medlemmernes forpligtelser
§ 13
Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af sektionen valgte organer trufne beslutninger.

 

Sektionens ophør
§ 14
Sektionen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i § 10 vedrørende vedtægtsændringer.

I tilfælde af sektionens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om formuens anvendelse.

§ 7 andet afsnit ændret 7. marts 2008.

§ 3 tilføjet regler om udmeldelse, samt ændring af § 12 amtskontakt ændret til regioner og områder, ændret den 20. marts 2009.

§ 8 første afsnit ændret 20. marts 2015.